Kancelaria Adwokacka Wiśniewski i Kotynia

Orzeczenia

Art. 288 kk  (Wysokość Szkody)  
Wyrok Sądu Okręgowego w Koszalinie z dnia 05 czerwca 2013 r. - V Ka 327/13
Teza: Na gruncie art. 288 §1 kk i art. 124 §1 kw chodzi o wysokość szkody wyrządzonej pokrzywdzonemu, a nie o wartość rzeczy, jak w przypadku art. 278 §1 kk i art. 119 §1 kw.  Za szkodę w rozumieniu art. 288 §1 kk i art. 124 §1 kw uznaje się przy tym rzeczywisty uszczerbek w majątku pokrzywdzonego, przy czym z orzecznictwa Sądu Najwyższego wynika, że nie obejmuje  on utraconych korzyści. Jeśli zatem zniszczenie mienia nastąpiło na szkodę właściciela sklepu, to  za szkodę należy uznać cenę towaru, za którą nabył on rzeczy, ale nie powiększoną o marżę własną cenę, po której towar wystawił do sprzedaży.  Nadto z uwagi na to, że od rzeczy zniszczonych podatnik VAT może odliczyć podatek wcześniej naliczony, również kwota tego podatku nie stanowi dla pokrzywdzonego rzeczywistej szkody
 
 
Art. 405 kc  (Rozliczenie Konkubinatu) 
Wyrok Sądu Rejonowego w Szczecinku z dnia 28 września 2012 r. - I C 65/11
Teza: Jedną z instytucji prawa cywilnego, która może zostać wykorzystana do rozliczenia konkubinatu, jest bezpodstawne wzbogacenie. (…) W  szczególności przepisy o bezpodstawnym wzbogaceniu mają zastosowanie, gdy brak (jest) umownej lub deliktowej podstawy uwzględnienia roszczeń o zwrot nakładów dokonanych na majątek jednego z konkubentów przez drugiego partnera, chyba że szczególne okoliczności faktyczne sprawy wskazują na istnienie innej podstawy prawnej tych rozliczeń (…). Wobec ustalenia, że strony nabyły nieruchomość ze wspólnie zgromadzonych środków, wspólnie spłacały zaciągniętą przez pozwanego pożyczkę, a stroną czynności prawnych był tylko pozwany, należy ocenić, że zostały przez powódkę poczynione nakłady na przedmioty majątkowe należące do pozwanego i w konsekwencji zastosować przepisy o bezpodstawnym wzbogaceniu.  
 
 
Art. 930 kpc
 
Postanowienie Sądu Rejonowego w Szczecinku z dnia 26 września 2011 r. - I Co 2043/11
 
Postanowienie Sądu Okręgowego w Koszalinie z dnia 05 marca 2012 r. - VII Cz 1048/11
 
Fotoradary
 
Wyrok Sądu Okręgowego w Słupsku z dnia 06 sierpnia 2013 r. – V Ka 386/13
TezaLegalność wykonywania od dnia 31 grudnia 2010 r. przez strażników gminnych (miejskich) kontroli ruchu drogowego z użyciem stacjonarnych urządzeń rejestrujących  zainstalowanych w pasie drogowym uzależniona jest również od zgody Głównego Inspektora Transportu Drogowego, wyrażonej w trybie art. 20b ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych. Uzyskiwanie przez straż gminna (miejską) danych dotyczących przekroczenia prędkości przez stacjonarne urządzenie rejestrujące, zainstalowane bez zgody Głównego Inspektora Transportu Drogowego  - odbywa się w sposób nielegalny. Straż gminna (miejska) nie może prowadzić czynności wyjaśniających, o których mowa w art. 54 kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia (kpw), w oparciu o uzyskane w ten nielegalny sposób dane, ani wobec kierującego pojazdem, ani też wobec właściciela pojazdu, którym przekroczono prędkość, a komendant straży gminnej (miejskiej) nie ma uprawnień, o których mowa w art. 17 §3 kpw do złożenia wniosku o ukaranie w takiej sprawie.         
 
 
Postanowienie Sądu Rejonowego w Zamościu z dnia 17 marca 2009 r. – VII W 223/09
 
       
Pismo Prokuratury Generalnej w Warszawie z miesiąca lipca 2013 r. – PG IV PS 0280/26/13
 
Pismo Prokuratury Generalnej w Warszawie z dnia 24 maja 2013 r. – PG IV KSK 709/13
Teza:  Zgodnie z art. 17 § 3 ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. - Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia(Dz. U, z 2013 r., poz. 395) strażom gminnym (miejskim) uprawnienia oskarżyciela publicznego przysługują tylko wówczas, gdy w zakresie swego działania, w tym w trakcie prowadzonych czynności wyjaśniających ujawniły wykroczenia i wystąpiły z wnioskiem o ukaranie.Przepisy Prawa o ruchu drogowym przyznają strażom gminnym (miejskim) ściśle określone uprawnienia, wykluczające możliwość dokonywania czynności w zakresie kontroli ruchu drogowego z wykorzystaniem stacjonarnych urządzeń rejestrujących. W konsekwencji, straż gminna (miejska) nie może występować w charakterze oskarżyciela publicznego w sprawach o wykroczenia ujawnione za pomocą „fotoradarów” stacjonarnych tj. nie może kierować do sądu wniosków o ukaranie za popełnienie wykroczeń z art. 92 § 1 i n. ustawy z dnia 20 maja 1971 r. - Kodeks wykroczeń utrwalonych za pomocą stacjonarnego urządzenia rejestrującego, zdefiniowanego w art. 2 pkt 59 Prawa o ruchu drogowym.
 
Wyrok Sądu Okręgowego we Wrocławiu z dnia 06 sierpnia 2013 r. – IV Ka 760/13
Teza(2): Kategoryczne brzmienie normy art. 96 §3 kodeksu wykroczeń, obligującej właściciela pojazdu do podania organom ścigania żądanych przez nich danych, nawet gdyby mogło to skutkować podjęciem czynności przeciwko osobie dla niego najbliższej, rodzi w pełni uzasadnione wątpliwości. Ustawodawca nie przewidział we wskazanej sytuacji żadnego kontratypu, pozwalającego uchylić się od podawania żądanych informacji, w przypadku gdyby mogły one skutkować wszczęciem postępowania przeciwko osobie bliskiej. Mimo to, każdy taki przypadek należy oceniać na płaszczyźnie winy obwinionego, który niewątpliwie stawiany jest w szczególnej sytuacji motywacyjnej, co każdorazowo powinno wpływać na czynione przez Sąd ustalenia faktyczne, a w konsekwencji na treść merytorycznego rozstrzygnięcia sprawy.
 
Wyrok Sądu Okręgowego w Szczecinie z dnia 14 marca 2013 r. – V Ka 206/13
 
Postanowienie Sądu Okręgowego w Tarnowie z dnia 28 grudnia 2004 r. - II Waz 191/04
 
Wyrok Sądu Rejonowego w Człuchowie z dnia 13 grudnia 2012 r. – II W 665/12
 
Notatka Komendy Głównej Policji z dnia 21 października 2009 r.
 
Instrukcja Obsługi prędkościomierza kontrolnego Videorapid 2
Wnioski: Prędkościomierz kontrolny Videorapid 2 jest mobilnym systemem video przeznaczonym do rejestracji zdarzeń w ruchu drogowym takich jak: przekraczanie dozwolonej prędkości, wyprzedzanie w miejscach niedozwolonych, wjazd na skrzyżowanie przy czerwonym świetle.  Użytkowany przez Policję videorejestrator  Videorapid 2 de facto dokonuje pomiaru prędkości pojazdu, w którym jest zamontowany tj. radiowozu.  Urządzenie wylicza średnią prędkość na podstawie pomiaru drogi i czasu. Droga obliczana jest podstawie ilości obrotów kół pojazdu, w którym urządzenie jest zainstalowane.  Według instrukcji zmiana ciśnienia w kołach, zmiana wagi pojazdu, wymiana kół (opon) powodują obniżenie dokładności pomiaru prędkości. Aby wyliczona (zmierzona) prędkość odpowiadała prędkości samochodu, za którym porusza się radiowóz, należy zachować tą samą odległość między pojazdami na początku i na końcu odcinaka pomiarowego. Niestety  w radiowozach użytkowanych przez Policję brak jest  jakiegokolwiek urządzenia mierzącego tę odległość i jest ona przez funkcjonariusza oceniana „na oko”, co bardzo często prowadzi  do nieprawidłowości dokonanych pomiarów.  
 
 

Nasza oferta

 
Nasza oferta
 • Prawo Cywilne 
 • Prawo Rodzinne
 • Prawo Pracy 
 • Prawo Ubezpieczeń Społecznych 
 • Prawo Karne 
 • Prawo Karne Skarbowe  
 • Prawo Administracyjne
 • Prawo Spółdzielcze 
 • Prawo Spółek Handlowych 
 • Prawo Gospodarcze
 • Prawo Upadłościowe i Naprawcze 
 • Zamówienia Publiczne  
 • Prawo Cywilne 
 • Prawo Rodzinne
 • Prawo Pracy 
 • Prawo Ubezpieczeń Społecznych
 • Prawo Karne 
 • Prawo Karne Skarbowe  
 • Prawo Administracyjne
 • Prawo Spółdzielcze 
 • Prawo Spółek Handlowych 
 • Prawo Gospodarcze
 • Prawo Upadłościowe i Naprawcze 
 • Zamówienia Publiczne